IDENTIFIKACE PROJEKTU

Číslo operačního programu:CZ.1.07
Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory:Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektu:Zefektivnění výuky žáků se SVP 5. - 9. tříd ZŠ v Olomouckém kraji prostřednictvím vytvoření komplexního programu s využitím ICT aplikací ve výuce matematiky a českého jazyka
Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.2.27/02.0023
Datum zahájení projektu:1.8.2013
Datum ukončení projektu:31.12.2014
Celkové způsobilé náklady projektu:2 048 414,71 Kč

OBSAH, CÍLE A KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Záměrem projektu je vytvořit komplexní interaktivní vyučovací systém využívající ICT aplikace,

který by měl být na jedné straně inteligentním pomocníkem žákům se SVP s ohledem na jejich hendikep a individuální možnosti z 5. - 9. roč. ZŠ, ať již při samostatné nebo pedagogem řízené přípravě z matematiky a českého jazyka, na druhou stranu napomoci usnadnit přípravu a zefektivnit práci pedagoga v hodinách.

Stěžejní myšlenkou nového vzdělávacího systému je podpořit individuální přístup pedagogů ke skutečným potřebám a úrovni žáků se SVP, tvorbu individuálních vzdělávacích plánů a vytváření motivujícího a zajímavého interaktivního vzdělávacího prostředí, zlepšit organizační formu výuky a vyučovací metody podporující rovný přístup ke vzdělávání s využitím ICT aplikací. Projekt je rozvržen do 4 klíčových aktivit, které svým obsahem naplňují zaměření oblasti podpory 1.2 GG OP VK a koncepčního dokumentu kraje. Do projektu jsou zapojeny ZŠ školy z Olomouckého kraje.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní, moderní a motivující interaktivní vzdělávací systém usnadňující přípravu a individuální přístup pedagogů k žákům se SVP s ohledem na jejich hendikep a individuální možnosti z 5. - 9. roč. ZŠ v Olomouckém kraji na výuku matematiky a českého jazyka s využitím ICT a e-learningových aplikací.

Realizací projektu chceme dosáhnout:

Klíčové aktivity projektu:

  1. Pracovní setkání, implementace do škol a průběžná evaluace
  2. Tvorba virtuálního prostředí, grafického designu a uživatelských příruček
  3. Tvorba e-learningových aplikací, metodik pro práci s žáky se SVP a příkladů pro předmět matematika
  4. Tvorba e-learningových aplikací, metodik pro práci s žáky se SVP a cvičení pro předmět český jazyk

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Primární cílovou skupinu projektu tvoří žáci škol a školských zařízení se SVP z 5. - 9. roč. ZŠ v Olomouckém kraji, sekundární cílovou skupinu tvoří pracovníci škol - učitelé 5. - 9 roč. ZŠ matematiky a českého jazyka, kteří mají přímý kontakt s žáky se SVP.

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

Na realizaci celého projektu úzce spolupracujeme s těmito subjekty:

TESTOVÁNÍ APLIKACE

V průběhu měsíce června proběhlo testování ICT aplikace na spolupracujících školách za účasti zástupců společnosti PRO CLIENT, s.r.o.


Testování dne 3.6.2014 na ZŠ Edvarda Valenty v Prostějově


Testování dne 10.6.2014 na ZŠ a MŠ Kollárova v Prostějově


Testování dne 16.6.2014 na ZŠ Mlýnská v Mohelnici

ICT APLIKACE NA WWW.DYSPORTAL.CZ

Přístup k ICT aplikaci vytvářené v rámci projektu je k dispozici na adrese www.dysportal.cz po přihlášení.

KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Alena Krejčí, DiS., projektová manažerka
email: krejci@proclient.cz