Úvodní strana Úvodní strana
o nás
webdesign
webhosting
redakční systém
kontakt

Projekt OPVK

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Číslo operačního programu:CZ.1.07
Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory:Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektu:Zefektivnění výuky žáků se SVP 5. - 9. tříd ZŠ v Olomouckém kraji prostřednictvím vytvoření komplexního programu s využitím ICT aplikací ve výuce matematiky a českého jazyka
Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.2.27/02.0023
Datum zahájení projektu:1.8.2013
Datum ukončení projektu:31.12.2014
Celkové způsobilé náklady projektu:2 048 414,71 Kč

OBSAH, CÍLE A KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Záměrem projektu je vytvořit komplexní interaktivní vyučovací systém využívající ICT aplikace,

který by měl být na jedné straně inteligentním pomocníkem žákům se SVP s ohledem na jejich hendikep a individuální možnosti z 5. - 9. roč. ZŠ, ať již při samostatné nebo pedagogem řízené přípravě z matematiky a českého jazyka, na druhou stranu napomoci usnadnit přípravu a zefektivnit práci pedagoga v hodinách.

Stěžejní myšlenkou nového vzdělávacího systému je podpořit individuální přístup pedagogů ke skutečným potřebám a úrovni žáků se SVP, tvorbu individuálních vzdělávacích plánů a vytváření motivujícího a zajímavého interaktivního vzdělávacího prostředí, zlepšit organizační formu výuky a vyučovací metody podporující rovný přístup ke vzdělávání s využitím ICT aplikací. Projekt je rozvržen do 4 klíčových aktivit, které svým obsahem naplňují zaměření oblasti podpory 1.2 GG OP VK a koncepčního dokumentu kraje. Do projektu jsou zapojeny ZŠ školy z Olomouckého kraje.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní, moderní a motivující interaktivní vzdělávací systém usnadňující přípravu a individuální přístup pedagogů k žákům se SVP s ohledem na jejich hendikep a individuální možnosti z 5. - 9. roč. ZŠ v Olomouckém kraji na výuku matematiky a českého jazyka s využitím ICT a e-learningových aplikací.

Realizací projektu chceme dosáhnout:

 • zajištění podpory a široké péče o žáky se SVP 5. - 9. ročníků ZŠ v Olomouckém kraji s cílem zachování rovného přístupu ke vzdělávání
 • zajištění individuálního přístupu k žákům se SVP 5. - 9. ročníků ZŠ s ohledem na jejich aktuální potřeby prostřednictvím zadávání testů a úloh rozdílných úrovní a průběžného vyhodnocování jejich pokroku
 • zatraktivnění předmětů (matematiky a českého jazyka) pro tuto specifickou skupinu žáků prostřednictvím využití moderních metod interaktivního vzdělávání (e-learningové aplikace na internetu, interaktivní a návodná grafika aj.)
 • zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Olomouckém kraji prostřednictvím implementace interaktivního systému využívajícího ICT aplikace do výuky matematiky a českého jazyka ZŠ, a to i mimo vyučování
 • zajištění přípravy zapojených žáků (v době jejich nepřítomnosti ve výuce) prostřednictvím e-learningového systému s možností plynulého zapojení do výuky po dlouhodobé absenci
 • zajištění podpory rozvoje metod a forem práce s žáky se SVP a jejich integrace do vzdělávacího systému
 • podpory tvorby individuálních studijních plánů dle zjištěných reálných výstupů a výsledků cvičení
 • zavedení nových forem práce žáků se SVP s využitím ICT aplikací ve výuce i mimo ni (z domova)
 • zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání
 • zlepšení organizační formy výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání
 • podpory zlepšení a zefektivnění organizace výuky s možným využitím i v jiných ročnících
 • zefektivnění přípravy a zkvalitnění vlastní práce pedagogů s žáky se SVP

Klíčové aktivity projektu:

 1. Pracovní setkání, implementace do škol a průběžná evaluace
 2. Tvorba virtuálního prostředí, grafického designu a uživatelských příruček
 3. Tvorba e-learningových aplikací, metodik pro práci s žáky se SVP a příkladů pro předmět matematika
 4. Tvorba e-learningových aplikací, metodik pro práci s žáky se SVP a cvičení pro předmět český jazyk

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Primární cílovou skupinu projektu tvoří žáci škol a školských zařízení se SVP z 5. - 9. roč. ZŠ v Olomouckém kraji, sekundární cílovou skupinu tvoří pracovníci škol - učitelé 5. - 9 roč. ZŠ matematiky a českého jazyka, kteří mají přímý kontakt s žáky se SVP.

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

Na realizaci celého projektu úzce spolupracujeme s těmito subjekty:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov
 • Základní škola Edvarda Valenty, Prostějov
 • Základní škola a mateřská škola Kollárova, Prostějov
 • Základní škola Mlýnská, Mohelnice

TESTOVÁNÍ APLIKACE

V průběhu měsíce června proběhlo testování ICT aplikace na spolupracujících školách za účasti zástupců společnosti PRO CLIENT, s.r.o.


Testování dne 3.6.2014 na ZŠ Edvarda Valenty v Prostějově


Testování dne 10.6.2014 na ZŠ a MŠ Kollárova v Prostějově


Testování dne 16.6.2014 na ZŠ Mlýnská v Mohelnici

ICT APLIKACE NA WWW.DYSPORTAL.CZ

Přístup k ICT aplikaci vytvářené v rámci projektu je k dispozici na adrese www.dysportal.cz po přihlášení.

KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Alena Krejčí, DiS., projektová manažerka
email: krejci@proclient.cz

Úvod | O nás | Webdesign | Webhosting | Redakční systém | Kontakt
Odkazy: Detektivní služby | Vodovodní baterie | Dřevostavby | Vodovodné batérie | Zvedáky | Realizace zahrad